ΟΔΗΓΙΕΣ

Α) Συμπλήρωση πεδίων της φόρμας

1) Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων που φέρουν την ένδειξη (*) (υποχρεωτική συμπλήρωση).

2) Στα πεδία εισαγωγής κειμένου μπορούν να εισαχθούν κεφαλαίοι ή πεζοί χαρακτήρες.

3) Ο τίτλος του βασικού πτυχίου πρέπει να είναι της μορφής <Τίτλος>, <Τμήμα>, <Σχολή>, <Ίδρυμα>.

    π.χ. Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολής Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

4) Η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δηλώνεται με την επιλογή του αντίστοιχου πεδίου επιλογής (check button) .

    Επίσης, ο βαθμός του πτυχίου συμπληρώνεται με τη χρήση τελείας (.) όταν είναι σε δεκαδική μορφή

    π.χ. Υποψήφιος που πέραν του βασικού τίτλου, κατέχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, συμπληρώνει τα πεδία όπως παρουσιάζονται στην Εικόνα 1:

Εικόνα 1: Συμπλήρωση στοιχείων τίτλων σπουδών

5)   Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν το πλήθος των (εμπιστευτικών) συστατικών επιστολών που θα αποσταλούν στην Τριμελή Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών (Εικόνα 2).

Εικόνα 2: Δήλωση αριθμού συστατικών επιστολών που θα υποβληθούν

6) Οι υποψήφιοι οφείλουν να επιλέξουν από το αναδυόμενο μενού την ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά) που κατέχουν σε επίπεδο Γ1 ή Γ2 ή τη γλώσσα που θα εξεταστούν αν δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού Γ1 ή Γ2 (Εικόνα 3).

Εικόνα 3: Επιλογή ξένης γλώσσας

 

Β) Υποβολή Δικαιολογητικών

1) Οι αιτούντες υποχρεούνται να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με την προκήρυξη του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών. Εφιστάται η προσοχή, καθώς αιτήσεις που συνοδεύονται από ελλιπή δικαιολογητικά εντός του zip αρχείου απορρίπτονται.

2) Οι αιτούντες επιλέγουν τα αντίστοιχα πεδία επιλογής (check boxes) για όσα δικαιολογητικά επισυνάπτουν. Όλοι οι υποψήφιοι οφείλουν να επισυνάψουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα των τίτλων σπουδών που διαθέτουν, αντίγραφα αναλυτικών βαθμολογιών, αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας ή υπεύθυνη δήλωση για συμμετοχή σε εξέταση γλώσσας που θα γίνει στο Π.Τ.Δ.Ε. , καθώς και την ερευνητική πρόταση (Εικόνα 4).

Εικόνα 4: Επιλογή επισυναπτόμενων δικαιολογητικών

3) Οι υποψήφιοι καλούνται να επισυνάψουν συμπιεσμένο φάκελο (.zip), στον οποίο θα συμπεριλάβουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή .pdf. Ο επισυναπτόμενος .zip φάκελος θα πρέπει να έχει ως όνομα το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου με λατινικούς χαρακτήρες στη μορφή <Eponymo_Onoma.zip>.

    π.χ. Nikou_Georgios.zip

Αντίστοιχα, τα ονόματα των συμπεριλαμβανόμενων δικαιολογητικών σε ψηφιακή μορφή θα πρέπει να είναι επίσης με λατινικούς χαρακτήρες (greeklish), καθώς και ενδεικτικά του περιεχομένου.

    π.χ. biografiko.pdf, ptixio.pdf, metaptixiako.pdf.

 

4) Η επισύναψη του συμπιεσμένου φακέλου γίνεται επιλέγοντας το σύνδεσμο Υποβολή αρχείου .zip (Εικόνα 5)

Εικόνα 5. Χώρος υποβολής συμπιεσμένου αρχείου .zip

Κατά τη διάρκεια της επισύναψης εμφανίζεται μπάρα προόδου της διαδικασίας (Εικόνα 6), καθώς και ένδειξη ολοκλήρωσης αυτής (Εικόνα 7).

 

Εικόνα 6. Επισύναψη συμπιεσμένου αρχείου .zip

 

Εικόνα 7. Ολοκλήρωση επισύναψης συμπιεσμένου αρχείου .zip

Γ) Υποβολή αίτησης

Οι αιτούντες προκειμένου να υποβάλουν την αίτηση, οφείλουν να επιλέξουν το πεδίο επιλογής (checkbox), με το οποίο δηλώνουν υπεύθυνα την ακρίβεια των στοιχείων της αίτησής τους (Εικόνα 8).

Εικόνα 8. Υπεύθυνη δήλωση

Στη συνέχεια, αφού πληκτρολογήσουν σωστά τους χαρακτήρες που εμφανίζονται στο τέλος της σελίδας, επιλέγουν το πλήκτρο της υποβολής της αίτησης (Εικόνα 9).

Εικόνα 9. Υποβολή της αίτησης

Δ) Επιβεβαίωση υποβολής ή Τροποποίηση της αίτησης

Με την ολοκλήρωση της υποβολής, εμφανίζεται μήνυμα τελικής επιβεβαίωσης ή επιστροφής στη φόρμα για τροποποίηση της αίτησης.

Σε αυτή την οθόνη, επιλέγοντας το πλήκτρο επιβεβαίωση, ολοκληρώνεται η υποβολή της αίτησης και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα με τον μοναδικό κωδικό καταχώρισης της αίτησης. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν το κείμενο με τα στοιχεία της αίτησής τους, καθώς και τον κωδικό καταχώρισης.