ΟΔΗΓΙΕΣ

Α) Συμπλήρωση πεδίων της φόρμας

1) Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων που φέρουν την ένδειξη (*) (υποχρεωτική συμπλήρωση).

2) Στα πεδία εισαγωγής κειμένου μπορούν να εισαχθούν κεφαλαίοι ή πεζοί χαρακτήρες.

3) Ο τίτλος του βασικού πτυχίου πρέπει να είναι της μορφής <Τίτλος>, <Τμήμα>, <Σχολή>, <Ίδρυμα>.

    π.χ. Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολής Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

4) Η κατοχή επιπλέον τίτλων σπουδών δηλώνεται με την επιλογή του αντίστοιχου πεδίου επιλογής (check button) .

    π.χ. Υποψήφιος που πέραν του βασικού τίτλου, κατέχει ήδη δεύτερο πτυχίο και μεταπτυχιακό συμπληρώνει τα πεδία όπως παρουσιάζονται στην Εικόνα 1:

Εικόνα 1: Συμπλήρωση στοιχείων τίτλων σπουδών

5) Ο βαθμός του πτυχίου και της πτυχιακής εργασίας, σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει εκπονήσει πτυχιακή εργασία, συμπληρώνονται με τη χρήση τελείας (.)     όταν είναι σε δεκαδική μορφή, ενώ στο πεδίο "Τίτλος πτυχιακής εργασίας" οι υποψήφιοι πληκτρολογούν τον πλήρη τίτλο της πτυχιακής τους εργασίας, καθώς και τον επιβλέποντα καθηγητή και τη χρονολογία ολοκλήρωσής της (Εικόνα 2).

 

Εικόνα 2: Συμπλήρωση βαθμού και τίτλου πτυχιακής εργασίας

6) Οι υποψήφιοι δηλώνουν το πλήθος των επιστημονικών τους δημοσιεύσεων και των σεμιναρίων που διαθέτουν συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο κειμένου (Εικόνα 3).

Εικόνα 3: Συμπλήρωση στοιχείων φόρμας (δημοσιεύσεις, σεμινάρια)

7) Οι υποψήφιοι που κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου C1 ή C2, και επομένως απαλλάσσονται από τη γραπτή εξέταση σε ξένη γλώσσα, επιλέγουν από το αναδυόμενο μενού την εν λόγω γλώσσα, καθώς και το πεδίο επιλογής (check button) (Εικόνα 4.)

Εικόνα 4: Επιλογή ξένης γλώσσας

Σε αντίθετη περίπτωση, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να επιλέξουν τη γλώσσα στην οποία θα εξεταστούν (Εικόνα 5).

Εικόνα 5: Επιλογή εξέτασης σε ξένη γλώσσα

 

Β) Υποβολή Δικαιολογητικών

1) Οι αιτούντες υποχρεούνται να επισυνάψουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα σε μορφή .pdf, το οποίο θα έχει ως όνομα το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου με λατινικούς χαρακτήρες στη μορφή <Eponymo_Onoma.pdf>.

    π.χ. Nikou_Georgios.pdf

 

2) Η επισύναψη του βιογραφικού σημειώματος γίνεται επιλέγοντας το σύνδεσμο Υποβολή αρχείου .pdf (Εικόνα 6)

Εικόνα 6. Χώρος υποβολής βιογραφικού σημειώματος .pdf

Κατά τη διάρκεια της επισύναψης εμφανίζεται μπάρα προόδου της διαδικασίας (Εικόνα 7), καθώς και ένδειξη ολοκλήρωσης αυτής (Εικόνα 8).

 

Εικόνα 7. Επισύναψη βιογραφικού σημειώματος .pdf

 

Εικόνα 8. Ολοκλήρωση επισύναψης βιογραφικού σημειώματος .pdf

Γ) Υποβολή αίτησης

Οι αιτούντες προκειμένου να υποβάλουν την αίτηση, οφείλουν να επιλέξουν το πεδίο επιλογής (checkbox), με το οποίο δηλώνουν υπεύθυνα την ακρίβεια των στοιχείων της αίτησής τους (Εικόνα 9).

Εικόνα 9. Υπεύθυνη δήλωση

Στη συνέχεια, αφού πληκτρολογήσουν σωστά τους χαρακτήρες που εμφανίζονται στο τέλος της σελίδας, επιλέγουν το πλήκτρο της υποβολής της αίτησης (Εικόνα 10).

Εικόνα 10. Υποβολή της αίτησης

Δ) Επιβεβαίωση υποβολής ή Τροποποίηση της αίτησης

Με την ολοκλήρωση της υποβολής, εμφανίζεται μήνυμα τελικής επιβεβαίωσης ή επιστροφής στη φόρμα για τροποποίηση της αίτησης.

Σε αυτή την οθόνη, επιλέγοντας το πλήκτρο επιβεβαίωση, ολοκληρώνεται η υποβολή της αίτησης και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα με τον μοναδικό κωδικό καταχώρισης της αίτησης. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν το κείμενο με τα στοιχεία της αίτησής τους, καθώς και τον κωδικό καταχώρισης.