ΟΔΗΓΙΕΣ

Α) Συμπλήρωση πεδίων της φόρμας

1) Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων που φέρουν την ένδειξη (*) (υποχρεωτική συμπλήρωση).

2) Στα πεδία εισαγωγής κειμένου μπορούν να εισαχθούν κεφαλαίοι ή πεζοί χαρακτήρες.

3) Ο τίτλος του βασικού πτυχίου πρέπει να είναι της μορφής <Τίτλος>, <Τμήμα>, <Σχολή>, <Ίδρυμα>.

    π.χ. Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολής Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

4) Η κατοχή επιπλέον τίτλων σπουδών δηλώνεται με την επιλογή του αντίστοιχου πεδίου επιλογής (check button) .

    π.χ. Υποψήφιος που πέραν του βασικού τίτλου, κατέχει ήδη δεύτερο πτυχίο και μεταπτυχιακό συμπληρώνει τα πεδία όπως παρουσιάζονται στην Εικόνα 1:

Εικόνα 1: Συμπλήρωση στοιχείων τίτλων σπουδών

5) Ο βαθμός του πτυχίου και της πτυχιακής εργασίας, σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει εκπονήσει πτυχιακή εργασία, συμπληρώνονται με τη χρήση υποδιαστολής (.)     όταν είναι σε δεκαδική μορφή (Εικόνα 2).

Εικόνα 2: Συμπλήρωση βαθμού πτυχιακής εργασίας

6) Οι υποψήφιοι δηλώνουν το πλήθος των επιστημονικών τους δημοσιεύσεων, των σεμιναρίων και των συστατικών επιστολών που διαθέτουν συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο κειμένου (Εικόνα 3).

Εικόνα 3: Συμπλήρωση στοιχείων φόρμας (δημοσιεύσεις, σεμινάρια, συστατικές επιστολές)

7) Οι υποψήφιοι που κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου C2, και επομένως απαλλάσσονται από τη γραπτή εξέταση σε ξένη γλώσσα, επιλέγουν από το αναδυόμενο μενού την εν λόγω γλώσσα, καθώς και το πεδίο επιλογής (check button) (Εικόνα 4).

Εικόνα 4: Επιλογή ξένης γλώσσας

Σε αντίθετη περίπτωση, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να επιλέξουν τη γλώσσα στην οποία θα εξεταστούν (Εικόνα 5).

Εικόνα 5: Επιλογή εξέτασης σε ξένη γλώσσα

8) Οι αιτούντες μπορούν να είναι υποψήφιοι μόνο σε μία ειδίκευση, την οποία επιλέγουν στη φόρμα συμμετοχής, όπως και το πεδίο επιλογής (check button) για την υπεύθυνη δήλωση (Εικόνες 6α, 6β).

Εικόνα 6α: Επιλογή ειδίκευσης

 

Εικόνα 6β: Επιλογή ειδίκευσης

 

Β) Υποβολή Δικαιολογητικών

1) Οι αιτούντες υποχρεούνται να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με την προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Εφιστάται η προσοχή, καθώς αιτήσεις που συνοδεύονται από ελλιπή δικαιολογητικά εντός του zip αρχείου απορρίπτονται.

2) Οι αιτούντες επιλέγουν τα αντίστοιχα πεδία επιλογής (check boxes) για όσα δικαιολογητικά επισυνάπτουν. Όλοι οι υποψήφιοι οφείλουν να επισυνάψουν βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα των τίτλων σπουδών που διαθέτουν, αντίγραφα αναλυτικών βαθμολογιών, καθώς και τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές (Εικόνα 7).

Εικόνα 7: Επιλογή επισυναπτόμενων δικαιολογητικών

3) Οι υποψήφιοι καλούνται να επισυνάψουν συμπιεσμένο φάκελο (.zip), στον οποίο θα συμπεριλάβουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή .pdf. Ο επισυναπτόμενος .zip φάκελος θα πρέπει να έχει ως όνομα το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου με λατινικούς χαρακτήρες στη μορφή <Eponymo_Onoma.zip>.

    π.χ. Nikou_Georgios.zip

Αντίστοιχα, τα ονόματα των συμπεριλαμβανόμενων δικαιολογητικών σε ψηφιακή μορφή θα πρέπει να είναι επίσης με λατινικούς χαρακτήρες (greeklish), καθώς και ενδεικτικά του περιεχομένου.

    π.χ. biografiko.pdf, ptixio.pdf, metaptixiako.pdf.

 

4) Η επισύναψη του συμπιεσμένου φακέλου γίνεται επιλέγοντας το σύνδεσμο Υποβολή αρχείου .zip (Εικόνα 8)

Εικόνα 8. Χώρος υποβολής συμπιεσμένου αρχείου .zip

Κατά τη διάρκεια της επισύναψης εμφανίζεται μπάρα προόδου της διαδικασίας (Εικόνα 9), καθώς και ένδειξη ολοκλήρωσης αυτής (Εικόνα 10).

 

Εικόνα 9. Επισύναψη συμπιεσμένου αρχείου .zip

 

Εικόνα 10. Ολοκλήρωση επισύναψης συμπιεσμένου αρχείου .zip

Γ) Υποβολή αίτησης

Οι αιτούντες προκειμένου να υποβάλουν την αίτηση, οφείλουν να επιλέξουν το πεδίο επιλογής (checkbox), με το οποίο δηλώνουν υπεύθυνα την ακρίβεια των στοιχείων της αίτησής τους (Εικόνα 11).

Εικόνα 11. Υπεύθυνη δήλωση

Στη συνέχεια, αφού πληκτρολογήσουν σωστά τους χαρακτήρες που εμφανίζονται στο τέλος της σελίδας, επιλέγουν το πλήκτρο της υποβολής της αίτησης (Εικόνα 11).

Εικόνα 12. Υποβολή της αίτησης

Δ) Επιβεβαίωση υποβολής ή Τροποποίηση της αίτησης

Με την ολοκλήρωση της υποβολής, εμφανίζεται μήνυμα τελικής επιβεβαίωσης ή επιστροφής στη φόρμα για τροποποίηση της αίτησης.

Σε αυτή την οθόνη, επιλέγοντας το πλήκτρο επιβεβαίωση, ολοκληρώνεται η υποβολή της αίτησης και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα με τον μοναδικό κωδικό καταχώρισης της αίτησης. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν το κείμενο με τα στοιχεία της αίτησής τους, καθώς και τον κωδικό καταχώρισης.